LegislatieTop News

COVID-19: Inspecțiile periodice ale tahografelor amânate zece luni de Uniunea Europeană

Reg. (UE) 267/2021 reînnoiește sau prelungește o serie de certificate, licențe, permise și autorizații, respectiv amână anumite controale și formări periodice din sectorul transporturilor.

Uniunea Europeană a amânat inspecțiile periodice ale tahografelor, care trebuiau efectuate în perioada 1 septembrie 2020 – 30 iunie 2021, pentru o perioadă de zece luni de la data la care trebuiau efectuate în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Reg.(UE) nr. 165/2014.

În pofida articolului 28 din Reg. (UE) nr. 165/2014, în cazul în care un conducător auto solicită reînnoirea unui card de conducător auto în conformitate cu alineatul (1) de la articolul respectiv în perioada 1 septembrie 2020 – 30 iunie 2021, autoritățile competente ale statelor membre emit un nou card în termen de două luni de la primirea cererii.

COVID-19: Inspecțiile periodice ale tahografelor amânate zece luni de Uniunea Europeană

Până la primirea unui nou card de conducător auto din partea autorităților emitente de carduri, conducătorului auto i se aplică, mutatis mutandis, articolul 35 alineatul (2) din regulamentul menționat, cu condiția ca respectivul conducător auto să poată dovedi că reînnoirea cardului de conducător auto a fost solicitată în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din regulamentul menționat.

În pofida articolului 29 alineatul (4) din Reg. (UE) nr. 165/2014, în cazul în care un conducător auto solicită înlocuirea unui card de conducător auto în conformitate cu alineatul (4) de la articolul respectiv în perioada 1 septembrie 2020 – 30 iunie 2021, autoritățile competente ale statelor membre emit un card de înlocuire în termen de două luni de la primirea cererii.

În pofida articolului 29 alineatul (5) din Reg. (UE) nr. 165/2014, până la primirea unui nou card de conducător auto din partea autorităților emitente de carduri, conducătorul auto poate continua să conducă, cu condiția să poată dovedi că respectivul card de conducător auto a fost returnat autorității competente din cauza deteriorării sau a funcționării sale defectuoase și că s-a solicitat înlocuirea acestuia.

VEZI ȘI: Peste 30.000 de euro amendă pentru manipularea tahografului, în Danemarca

În cazul în care un stat membru consideră că este probabil ca inspecțiile periodice, reînnoirea sau înlocuirea cardurilor de conducător auto în conformitate cu Reg. (UE) nr. 165/2014 să rămână imposibil de realizat ulterior datei de 30 iunie 2021, din cauza măsurilor pe care le-a luat pentru a preveni sau a limita răspândirea COVID-19, statul membru în cauză poate depune o cerere motivată prin care să solicite autorizarea de a opera o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), după caz.

Cererea respectivă poate viza perioada 1 septembrie 2020 – 30 iunie 2021, perioada de 10 luni sau termenele aplicabile pentru emiterea unui nou card de conducător auto sau orice combinație a acestora. Cererea se transmite Comisiei până la 31 mai 2021.

În cazul în care, pe baza unei cereri depuse în conformitate cu alineatul (4), Comisia constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul respectiv și că prelungirea cerută nu generează riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța și securitatea transporturilor, aceasta adoptă o decizie prin care autorizează statul membru în cauză să opereze o prelungire a perioadelor prevăzute la alineatele (1), (2) și, respectiv, (3), după cum se justifică în fiecare caz.

Prelungirea este limitată pentru a reflecta perioada în care este probabil ca inspecțiile periodice ori reînnoirea sau înlocuirea cardurilor de conducător auto să rămână imposibil de realizat și, în orice caz, această prelungire nu depășește șase luni.

Statul membru care a decis să nu aplice alineatele (1), (2) și (3), astfel cum se prevede la primul paragraf de la prezentul alineat, nu împiedică activitățile transfrontaliere ale niciunui operator economic și ale niciunei persoane fizice care s-a prevalat de derogările prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) care se aplică în alt stat membru.

Context

Persistența pandemiei de COVID-19 și criza de sănătate publică asociată acesteia reprezintă o provocare fără precedent pentru statele membre și impun o sarcină grea pentru autoritățile naționale, pentru cetățenii Uniunii și pentru operatorii economici, mai ales pentru operatorii de transport.

Criza de sănătate publică a creat circumstanțe extraordinare care afectează activitatea normală a autorităților competente din statele membre, precum și activitatea întreprinderilor de transport în ceea ce privește formalitățile administrative care trebuie îndeplinite în diferite sectoare de transport, circumstanțe care nu ar fi putut fi anticipate în mod rezonabil în momentul adoptării măsurilor relevante.

Respectivele circumstanțe extraordinare au un impact semnificativ asupra mai multor sectoare care intră sub incidența dreptului Uniunii în domeniul transporturilor.

Din aceeași categorie...

Back to top button