In FocusLegislatieȘtiri

Precizari extrem de importante despre cabotaj

Despre cabotaj. Începând cu 1 ianuarie 2012, cabotajul este permis transportatorilor rutieri romani cu respectarea prevederilor Art. 8 şi Art. 9 din Regulamentul 1072/2009, care în esenţă permit cabotajul pe teritoriul unui stat din UE, doar după ce încheiaţi o operaţiune de transport internaţional pe teritoriul acelei ţări!

După ce descărcaţi marfa adusă din altă ţară UE sau non-UE pe teritoriul ţării în care urmează să faceţi cabotajul!

De asemenea trebuie respectate reglementările statului gazdă – pe teritoriul căruia se face cabotajul, cu referire la CMR, TVA, timpi conducere şi odihnă, mase maxime şi dimensiuni admise, precum şi pentru diferite mărfuri periculoase, animale, vii etc. – vezi Art. 9 din Regulamentul 1072/2009.

Precizari extrem de importante despre cabotaj

Cabotajul este permis doar după o operaţiune de transport internaţional întrun stat membru (şi nu e permisă ca operaţie consecutivă unui transport cu destinaţie într-un stat tert, ex Elveţia). Atenţie la prevederile CMR, dacă acestea sunt diferite la nivel naţional de cele CMR internaţional (în România au fost asimilate, dar în alte state pot diferi).

În Germania nu este necesară o înregistrare în scopuri TVA, factura este emisă ca o factură netă de către operatorul care efectuează cabotajul. Expeditorul transportului de cabotaj, care trebuie să fie menţionat pe CMR-ul de cabotaj conform Art.8, par.3, lit. a) al Reglementării CE nr.1072/2009, trebuie să declare TVA privind operaţiunile de cabotaj autorităţii sale financiare şi asupra dreptului său de deducere a taxei. Nu este condiţionată tranzitarea Germaniei, sau a statului membru, pentru cabotaj tranzit. Atenţie la CMR – vedeţi Germania min. 600.000 euro, şi la facturare – se poate factura net cu înregistrări contabile adecvate la client şi la transportator.

Statele pot avea abordări diferite unde se permite intrarea pe gol din Spania şi 1 operaţie cabotaj în maxim 3 zile, apoi la ieşire din Franţa (numără zilele – cele 3 – de la momentul descărcării în Spania).

Cabotaj 2014 - precizari

Despre Cabotaj – Articolul 8 – Principiu general

1.    Orice operator de transport rutier de mărfuri care efectuează operaţiuni contra cost în numele
unui terţ, titular al unei licenţe comunitare și al cărui conducător auto, dacă este cetăţean al unei ţări terţe, deţine un atestat de conducător auto, are dreptul, în conformitate cu condiţiile prevăzute în prezentul capitol, să efectueze operaţiuni de cabotaj.

2.    Operatorilor de transport rutier de mărfuri menţionaţi la alineatul (1) li se permite să
efectueze, cu acelaşi vehicul sau, în cazul unei combinaţii cuplate, cu autovehiculul aceluiași vehicul, până la trei operaţiuni de cabotaj consecutive unui transport internaţional dintr-un alt stat membru sau dintr-o ţară terţă în statul membru gazdă, odată ce au fost livrate mărfurile transportate în cursul transportului internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie. În cursul unei operaţiuni de cabotaj, ultima descărcare înainte de părăsirea statului membru gazdă are loc în termen de şapte zile de la ultima descărcare a mărfurilor introduse în statul membru gazdă în cadrul operaţiunii de transport internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie.
În termenul menţionat la primul paragraf, operatorii de transport rutier de mărfuri pot efectua în orice stat membru unele sau toate operaţiunile de cabotaj permise în temeiul primului paragraf, cu condiţia limitării la o singură operaţiune de cabotaj pe stat membru în termen de trei zile de la intrarea
fără încărcătură pe teritoriul statului membru respectiv.

3.    Serviciile naţionale de transport rutier de mărfuri efectuate în statul membru gazdă
de către un operator de transport rutier de mărfuri nerezident se consideră conforme
cu dispoziţiile prezentului regulament numai dacă operatorul de transport rutier de mărfuri
poate prezenta dovezi clare privind transportul internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie
şi privind fiecare dintre operaţiunile consecutive desfăşurate Probele menţionate la primul paragraf cuprind următoarele elemente pentru fiecare operaţiune:

(a) numele, adresa şi semnătura expeditorului;
(b) numele, adresa şi semnătura operatorului de transport rutier de mărfuri;
(c) numele şi adresa destinatarului, precum şi semnătura acestuia şi data livrării, odată ce mărfurile au fost livrate;
(d) locul și data preluării mărfurilor și locul prevăzut pentru livrare;
(e) descrierea curentă a naturii mărfii şi modul de ambalare, precum şi, în cazul mărfurilor periculoase, descrierea general recunoscută a acestora şi numărul de colete, marcajele specifice şi numerele acestora;
(f) greutatea brută a mărfurilor sau cantitatea de mărfuri altfel exprimată;
(g) numerele de înmatriculare ale autovehiculului și remorcii.

4.    Nu este necesar niciun alt document suplimentar pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la prezentul articol.

5.    Oricărui operator de transport rutier de mărfuri, care este îndreptăţit în statul membru de
stabilire, în conformitate cu legislaţia acelui stat membru, să desfăşoare operaţiunile de transport rutier de marfă contra cost în numele unui terţ precizate la articolul 1 alineatul (5) literele (a), (b) şi (c), i se va permite, în condiţiile stabilite în prezentul capitol, să efectueze, după caz, operaţiuni de cabotaj de acelaşi tip sau operaţiuni de cabotaj cu vehicule din aceeaşi categorie.

6.    Permisiunea de a efectua operaţiuni de cabotaj, în cadrul tipurilor de transporturi menţionate la articolul 1 alineatul (5) literele (d) şi (e), este nelimitată. OR9 002.11.41Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene 14.11.2009.

Despre cabotaj – Articolul 9 – Norme aplicabile operaţiunilor de cabotaj(1)

Sub rezerva unor dispoziţii contrare în legislaţia comunitară, efectuarea operaţiunilor de cabotaj se desfăşoară în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative în vigoare în statul membru gazdă, în ceea ce priveşte:
(a) condiţiile care guvernează contractul de transport;
(b) masa şi dimensiunile vehiculelor de transport rutier;
(c) cerinţele privind transportul anumitor categorii de mărfuri, în special mărfuri periculoase, produse alimentare perisabile, animale vii;
(d) perioadele de conducere şi perioadele de repaus;
(e) taxa pe valoarea adăugată (TVA) pe serviciile de transport.

După caz, masa şi dimensiunile menţionate la primul paragraf litera (b) pot să le depăşească pe cele aplicabile în statul membru de stabilire al operatorului de transport rutier de mărfuri, dar, în niciun caz, acestea nu pot să depăşească limitele stabilite de statul membru gazdă pentru traficul naţional sau caracteristicile tehnice menţionate în dovezile prevăzute la articolul 6 alineatul(1) din Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional (1) JO L 235, 17.9.1996, p. 59. (1).(2) Actele cu putere de lege și actele administrative menţionate la alineatul (1) se aplică operatorilor de transport rutier de mărfuri nerezidenţi în aceleași condiţii cu cele impuse operatorilor de transport rutier de mărfuri stabiliţi în statul membru gazdă, astfel încât să se prevină orice discriminare pe motive de naţionalitate sau loc de stabilire.

Din aceeași categorie...

Back to top button